אריק פרום

.םייח תיירקב ררוגתמ ,4-ל באו יושנ 52 ןבותלכשהב ןטפשמ.םיסכנ תחבשהו ן"לדנה םוחתב םינש 25-כ לש ןויסינ לעב

אריק פרום

.םייח תיירקב ררוגתמ ,4-ל באו יושנ 52 ןבותלכשהב ןטפשמ.םיסכנ תחבשהו ן"לדנה םוחתב םינש 25-כ לש ןויסינ לעב

אריק פרום

.םייח תיירקב ררוגתמ ,4-ל באו יושנ 52 ןבותלכשהב ןטפשמ.םיסכנ תחבשהו ן"לדנה םוחתב םינש 25-כ לש ןויסינ לעב